Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN M2MEDIA & MORE B.V. (november 2008)

Artikel 1
Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: “M2Media” : M2Media & More B.V. te Amsterdam (KvK nr. 30165133) “Opdrachtgever” : de partij die opdracht geeft “Algemene Voorwaarden” : deze Algemene Leveringsvoorwaarden (artikel 1 tot en met 16)

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen M2Media en de Opdrachtgever. 2. Door het geven van een opdracht wordt de Opdrachtgever geacht volledig in te stemmen met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 3. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden door M2Media hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. M2Media is erkend door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). De ROTA-(orde) regels kunnen voor M2Media deel uitmaken van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor M2Media voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes
1. Alle offertes van M2Media zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door M2Media anders is aangegeven. 2. De in de offertes door M2Media vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 4 Concept / Wijziging in opdrachten / Intrekking van opdrachten
1. Vanaf het moment dat door M2Media aan de Opdrachtgever een aanbieding is verstrekt waarin de kosten van een door M2Media (mede-)ontwikkeld concept worden opgegeven, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om derden met betrekking tot de uitvoering van dit concept te benaderen of derden op de hoogte te stellen van dit concept. 2. Indien de Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in het vorige lid handelt, zal hij een boete aan M2Media zijn verschuldigd, welke gelijk is aan de in de aanbieding genoemde prijs die met de uitvoering van het concept is gemoeid, zulks onverminderd het recht van M2Media om volledige schadevergoeding te vorderen. 3. Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is M2Media gerechtigd de leveringstermijn en/of het loon overeenkomstig aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 4. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede vergoeding van alle door M2Media met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, etc.). Algemene Leveringsvoorwaarden M2Media & More B.V. 2 Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval gehouden de voor de uitvoering van deze overeenkomst bestemde materialen voor zijn rekening te nemen, tegen de door M2Media in haar offerte opgenomen prijzen, een en ander onverminderd het recht van M2Media om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Geheimhouding M2Media
1. M2Media verplicht zich om al hetgeen zij in verband met de uitvoering van de opdracht te weten komt over de Opdrachtgever en zijn producten, diensten of klanten geheim te houden. 2. M2Media legt de geheimhoudingsplicht op aan haar werknemers en aan door M2Media ingeschakelde derden. 3. In het belang van de Wet of de Staat kan geen beroep worden gedaan op de geheimhouding zoals bepaald in dit artikel. 4. Het in de voorgaande leden bepaalde blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Artikel 6 Uitvoeringstermijn van een opdracht
1. Termijnen voor de uitvoering van een opdracht zijn niet fataal. 2. Alle door M2Media genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de opdracht aan M2Media bekend waren. 3. Overschrijding van termijnen brengt M2Media niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt, zullen M2Media en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling door de Opdrachtgever aan M2Media dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum en wel door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door M2Media op te geven bankrekeningnummer. 2. Indien de Opdrachtgever met een betaling aan M2Media tekort schiet, dan is de Opdrachtgever – zonder dat daartoe ingebrekestelling of sommatie is vereist – in verzuim. 3. De Opdrachtgever is aan M2Media 1,0% contractuele rente verschuldigd over de tijd dat de Opdrachtgever met een betaling in verzuim is geweest, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4. Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever aan M2Media, komen de door M2Media gemaakte buitengerechtelijke (incasso-)kosten te fixeren op het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 125,– voor rekening van de Opdrachtgever. 5. Aan de Opdrachtgever is verrekening niet toegestaan. 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere datum. 7. Reclames omtrent de factuur moeten binnen zeven dagen na factuurdatum per aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij M2Media zijn ingediend. Na vernoemde termijn van zeven dagen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht verwerkt. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Algemene Leveringsvoorwaarden M2Media & More B.V. 3

Artikel 8 Kredietbeperking
M2Media is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij een betaling binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom en know-how
1. M2Media behoudt zich het eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken totdat volledig aan haar zullen zijn voldaan: a. de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden; b. vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst. 2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden die M2Media in opdracht van de Opdrachtgever verricht, berusten bij M2Media. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend M2Media die kunnen doen verrichten. M2Media verleent de Opdrachtgever het niet-exclusieve recht de resultaten eenmaal te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de resultaten te verveelvoudigen, te wijzigen of andere handelingen te verrichten dan die handelingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan M2Media ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc. geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden en vrijwaart M2Media voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens etc., door M2Media voortvloeien. 4. Vanaf het moment dat de werkzaamheden/diensten zijn verricht, zijn – tenzij partijen vooraf uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – de restanten materialen, gegevens etc. welke door de Opdrachtgever aan M2Media zijn geleverd, zonder dat daartoe enige handeling is vereist, eigendom van M2Media geworden. 5. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of lid 2 aan M2Media toekomt, kan de Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij M2Media hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft. 6. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 5 bepaalde, is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 4.538,– onverminderd het recht van M2Media op volledige schadevergoeding. 7. Indien de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in lid 1, is M2Media gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf, voor rekening van de Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Opdrachtgever verleent M2Media reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Opdrachtgever in gebruik zijnde opstallen, terreinen etc. te (doen) betreden. Algemene Leveringsvoorwaarden M2Media & More B.V. 4 8. De Opdrachtgever geeft hierbij aan M2Media in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan de Opdrachtgever (mede-) eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door M2Media geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid van al hetgeen M2Media te eniger tijd van de Opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben.

Artikel 10 Zekerheid
1. Indien er goede grond bestaat aan te nemen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van M2Media terstond genoegzame en in de door M2Media gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is M2Media gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 2. Indien de Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen tien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 11 Onderzoeksplicht, klachten, verjaring en nakoming
1. De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De Opdrachtgever dient M2Media zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na aflevering van de zaken, schriftelijk en gemotiveerd kennis te hebben gegeven van de klachten (onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond). 2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren in ieder geval door verloop van 1 jaar na aflevering. 3. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst dan is M2Media te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij het verzuim niet herstelbaar of vervangbaar is. 4. Het recht op reclame van de Opdrachtgever vervalt indien de Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en/of het geleverde (vervolgens) aan een derde heeft doorgeleverd. Eventuele klachten c.q. reclame ontslaan de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens M2Media. 5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten/werkzaamheden.

Artikel 12 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens
Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 13 Ontbinding /opschorting
1. De vorderingen van M2Media op de Opdrachtgever zijn direct opeisbaar in de navolgende gevallen: a. na het sluiten van de overeenkomst aan M2Media ter kennis gekomen omstandigheden, die M2Media goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Algemene Leveringsvoorwaarden M2Media & More B.V. 5 b. indien M2Media de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; c. indien aan de Opdrachtgever surséance van betaling is verleend of de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, dan wel het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard. 2. In gevallen zoals bedoeld in lid 1 is M2Media bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van M2Media om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
1. Eventuele aansprakelijkheid van M2Media is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Zulks voor zover de aansprakelijkheid van M2Media door de verzekering van M2Media wordt gedekt en door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 2. Indien M2Media aansprakelijk is, maar deze aansprakelijkheid niet wordt gedekt door haar verzekering, wordt de aansprakelijkheid van M2Media beperkt tot het door de Opdrachtgever nog verschuldigde bedrag. Bij opdrachten met een langere looptijd dan een half jaar wordt de aansprakelijkheid van M2Media beperkt tot het over de laatste drie maanden door Opdrachtgever aan M2Media verschuldigde factuurbedrag. 3. M2Media is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar niet- leidinggevende werknemers. 4. Indien Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van opzet of grove schuld van M2Media, is M2Media aansprakelijk voor de door Opdrachtgever daarvan te lijden schade.

Artikel 15 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1. Op deze Algemene Voorwaarden en iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen, waar partijen onderling niet uitkomen, worden (behoudens de bevoegde Kantonrechter) in eerste aanleg gebracht voor de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam.

Artikel 16 Overige
1. Alle kennisgevingen, mededelingen, opzeggingen en dergelijke worden gedaan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, dan wel per deurwaardersexploit. 2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of deels niet rechtsgeldig blijkt te zijn, tast zulks de rechtsgeldigheid van het restant van deze bepaling en deze Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze aan, met dien verstande dat de ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal benaderen.