Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN M2MEDIA & MORE B.V. (november 2008)

1 Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna ook: “voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Bureaucommissie: de korting die de desbetreffende media-exploitanten verstrekken op de aan M2MEDIA in rekening gebrachte Bruto Mediaomzet voor een reclame-uiting ten behoeve van een cliënt, indien de opdracht wordt verstrekt door tussenkomst van M2MEDIA. Doorgaans 15%;
Cliënt: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die M2MEDIA een Opdracht verstrekt of met wie M2MEDIA daarover in onderhandeling is;
Diensten: alle werkzaamheden die onderwerp zijn van een Opdracht;
Materialen: alle krachtens een Opdracht door M2MEDIA ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen waaronder analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes;
Media: gedrukte, audiovisuele, auditieve en digitale media, alles in de ruimste zin des woords;
Media-administratie: het geheel van werkzaamheden verband houdende met de uitvoering van een Mediaplaatsing, in het bijzonder, maar niet beperkt tot: het administreren en verwerken van een order, het reserveren van een Mediaplaatsing, het opstellen van een kostenbegroting, het (doen) contracteren met een Media-exploitant, het voeren van een contractadministratie, het coördineren van een Mediaplaatsing, RTV ordering, het opstellen en verzenden van facturen aan Cliënt, controle van de facturen van de Mediaexploitant, controle en verzending van bewijsnummers, het verschaffen van budgetoverzichten, betaling van de facturen van media-exploitanten, het coördineren van een Mediaplaatsing, alsmede, in voorkomende gevallen, de annulering of uitbreiding van een Mediaplaatsing;
Media-inkoop: het geheel van werkzaamheden verband houdende met het realiseren van de meest optimale inkoopcondities voor een geaccordeerd mediaplan, en het op eigen naam inkopen van mediaplaatsing ten behoeve van cliënt;
Media-exploitant: iedere onderneming die als werkzaamheid heeft het exploiteren van Media met wie M2MEDIA overeenkomsten sluit of doet sluiten terzake van een Mediaplaatsing;
Mediaomzet (bruto): het totale door een Media-exploitant in rekening gebrachte bedrag inclusief Bureaucommissie in verband met een Mediaplaatsing. Zonder verrekening van eventuele surcommissions of tariefreducties;
Mediaplaatsing: een in Media gerealiseerde of te realiseren reclame-uiting ten behoeve van Cliënt;
Mediaplanning en Mediastrategie: het geheel van werkzaamheden verband houdende met de advisering omtrent de selectie van de Media in verband met Mediaplaatsing. Waarbij gedurende de looptijd van de campagne de planning gemonitord en geoptimaliseerd wordt;
Opdracht: de overeenkomst waarbij M2MEDIA zich tegenover Cliënt heeft verbonden tot het verlenen van Diensten op het gebied van Mediaplanning en/of Mediastrategie en/of Media executie, en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, gelijk Cliënt zich tegenover M2MEDIA tot afname daarvan heeft verbonden;
Plaatsing: zie Mediaplaatsing;
Procuratie: het document waarin M2MEDIA de (nadere) instructie(s) van Client tot het doen van Mediaplaatsingen / Plaatsingen heeft verwoord;
Reclame-uiting: Uiting in verschillende media, zoals onder meer gedrukte, audiovisuele, auditieve en digitale media, alles in de ruimste zin des woords;
Standaardtarieven Media-exploitant: de door een Media-exploitant van tijd tot tijd gehanteerde standaardtarieven voor Mediaplaatsingen, zoals die blijken uit de door de Media-exploitant van tijd tot tijd gehanteerde tariefkaarten;
M2MEDIA: M2MEDIA Mediacommunicatie B.V., statutair gevestigd te Rotterdam;

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en ook op alle daaruit voortvloeiende of daarna volgende toekomstige Opdrachten.

2.2 Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing en de toepasselijkheid van enige door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt door M2MEDIA uitdrukkelijk afgewezen.

3 Aanbiedingen, totstandkoming en inhoud van de Opdracht
3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt M2MEDIA niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een Opdracht door Cliënt.

3.2 Een Opdracht komt tot stand doordat M2MEDIA deze hetzij schriftelijk of per email heeft aanvaard, hetzij Cliënt een opdrachtbevestiging heeft aanvaard, hetzij M2MEDIA feitelijk uitvoering aan een Opdracht geeft zonder dat Cliënt ommegaand daartegen heeft geprotesteerd.

3.3 M2MEDIA en Cliënt zullen vastleggen welke van de werkzaamheden, bijvoorbeeld op het gebied van Mediaplanning, Mediastrategie, Media-inkoop dan wel Mediaadministratie, onder de Opdracht vallen. Hoe dan ook geldt dat een Opdracht altijd tevens inhoudt de instructie aan M2MEDIA tot executie daarvan naar het beste inzicht en kunde van M2MEDIA, inclusief verdere Mediaplaatsingen door Cliënt.

3.4 M2MEDIA is steeds gerechtigd de Opdracht zonder opgave van redenen te annuleren tot één week na ontvangst van de inhoud van of het materiaal voor de door M2MEDIA te realiseren Mediaplaatsing, in welk geval M2MEDIA niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Cliënt reeds vooruitbetaalde.

3.5 Elke Opdracht wordt steeds slechts aan M2MEDIA, en niet aan enige andere voor haar werkzame (hulp)persoon geacht te zijn verstrekt.

3.6 De opdracht is geen bemiddelingsovereenkomst. Verder is de werking van art. 7:402 lid 2, 403-405, 406 lid 2, 407 lid 2, 408 lid 1 en 2, 409-411, 415-424 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

4 Uitvoering van de opdracht; wijzigingen en aanvullingen
4.1 De uitvoering door M2MEDIA van een Opdracht geschiedt op basis van de op het moment van het aangaan daarvan geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op basis van de door die derden aan M2MEDIA verstrekte gegevens.

4.2 Wijzigingen van en aanvullingen op de Opdracht slechts met schriftelijke instemming van beide partijen worden overeengekomen, tenzij hierna anders is bepaald. Onder schriftelijk wordt in dit verband tevens verstaan per email, mits de ontvangst van die email is bevestigd door middel van een door M2MEDIA verzonden email waaruit dit blijkt. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van Cliënt.

4.3 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in het vorige artikel wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling, behoudens het bepaalde in artikel 14, slechts voor de betreffende Opdracht, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

4.4 Contacten met Media-exploitanten verlopen uitsluitend via M2MEDIA, die voor de uitvoering van haar Opdracht eventueel derden mag inschakelen bij de uitvoering van de Opdracht. Indien Cliënt rechtstreeks met een Media-exploitant tot afspraken komt die maken dat de ordergrootte toeneemt, dan geldt de Opdracht als automatisch aangepast aan die nieuwe grootte. De prijs zal in overeenstemming daarmee worden aangepast en aan Cliënt worden doorbelast. M2MEDIA is voor een prijswijziging die aldus optreedt nimmer aansprakelijk.

4.5 Ingeval de Media-exploitant het door hem toegezegde exploitatievolume niet kan waarmaken en er – naar het uitsluitend oordeel van M2MEDIA – een significant verschil optreedt ten opzichte van het afgesproken volume, dan vloeit daaruit voor M2MEDIA geen enkele andere verplichting voort dan de inspanningsverplichting om het volume alsnog via een andere Media-exploitant te realiseren danwel, indien dit in redelijkheid naar het uitsluitend oordeel van M2MEDIA niet mogelijk is, restitutie van hetgeen Cliënt teveel heeft betaald. Alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het niet halen van de door cliënt beoogde verkooptargets, is nadrukkelijk uitgesloten.

4.6 Cliënt zal aan M2MEDIA alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en materialen, waaronder maar niet beperkt tot informatiedragers, tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Alle kosten verbonden aan tijdige en niet tijdige aanlevering, waaronder maar niet beperkt tot koeriersdiensten, zijn voor rekening van Cliënt.

4.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden Opdrachten uitgevoerd gedurende normale werkuren en onder normale omstandigheden.

4.8 Annulering (gedeeltelijke annulering van de oorspronkelijk geplaatste Opdracht of in het kader daarvan geaccordeerde procuraties daaronder mede verstaan) van een Mediaplaatsing door Cliënt is slechts mogelijk indien de Media-exploitant deze annulering aanvaardt. Ingeval de Media-exploitant de annulering aanvaardt, zal Cliënt aan M2MEDIA het door de Media-exploitant in verband met de annulering in rekening gebrachte bedrag voldoen alsmede het in artikel 6 bedoelde honorarium als ware de Mediaplaatsing uitgevoerd. Ingeval de Media-exploitant de annulering niet aanvaardt, dan zal Cliënt aan M2MEDIA het gehele overeengekomen bedrag terzake de Mediaplaatsing inclusief het in artikel 6 bedoelde honorarium van M2MEDIA voldoen als ware de Mediaplaatsing uitgevoerd.

4.9 Bij de uitvoering van Opdrachten betreffende Media-administratie, treedt M2MEDIA steeds op als lasthebber van Cliënt. De Opdracht en daarmee samenhangende procuraties worden immer geacht duidelijk en volledig te zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is M2MEDIA steeds bevoegd om ten behoeve van Cliënt met Media-exploitanten te contracteren en zo nodig schikkingen te treffen. Aanduidingen van kwaliteit en kwantiteit van een Mediaplaatsing hebben slechts de strekking de inhoud van de voor rekening van Cliënt met Media-exploitanten te sluiten overeenkomsten weer te geven, en worden nimmer door M2MEDIA gegarandeerd. Ook overigens is M2MEDIA nimmer jegens Cliënt aansprakelijk voor tekortkomingen van Media-exploitanten en andere derden met wie M2MEDIA namens of ten behoeve van Cliënt heeft gecontracteerd.

5 Prijzen
5.1 Alle prijzen van M2MEDIA – waaronder mede wordt verstaan: tarieven – zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen of bijkomende kosten (verzend- en transportkosten, portokosten) in rekening gebracht terzake van de Diensten ten laste van Cliënt. Voor spoedopdrachten geldt een toeslag van 25% van het normaliter geldende uurtarief.

5.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs van M2MEDIA van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan M2MEDIA doorberekenen aan Cliënt.

5.3 Ingeval van Mediaplaatsingen buiten Nederland, zal M2MEDIA een toeslag van minimaal dertig Euro per Mediaplaatsing in rekening brengen.

5.4 Indien een Media-exploitant met betrekking tot een Mediaplaatsing een hogere prijs in rekening brengt dan vooraf door M2MEDIA of de Media-exploitant begroot, dan wel een boete of naheffing met betrekking tot die Mediaplaatsing oplegt, dan komt deze prijsverhoging, boete of naheffing, al of niet opgelegd vanwege het niet besteden van een minimale Mediaomzet (bruto), voor rekening van cliënt.

5.5 Indien M2MEDIA, bij gebreke van overeenstemming over de voor bepaalde Mediaplaatsingen geldende tarieven, ten behoeve van Cliënt tegen een voorlopig tarief Mediaplaatsingen verricht, is M2MEDIA jegens Cliënt niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het voorlopige tarief en het definitieve tarief dat voor die Mediaplaatsingen geldt.

5.6 M2MEDIA zal voor iedere Mediaplaatsing in gedrukte Media een bewijsnummer gratis doen toekomen aan Cliënt, indien en voor zover een gratis exemplaar door de Media-exploitant aan M2MEDIA ter beschikking wordt gesteld. Ingeval Cliënt meer bewijsnummers verlangt, zullen deze door M2MEDIA tegen kostprijs worden geleverd.

5.7 Meerwerk wordt doorberekend tegen het gebruikelijke tarief, waarvoor het laatstelijk in rekening gebrachte tarief indicatief is.

6 Honorering M2MEDIA
6.1 Mediastrategie/planning/inkoop De door M2MEDIA te verrichten Diensten in verband met Mediaplanning, Mediastrategie en Media-inkoop zullen door M2MEDIA aan Cliënt in rekening worden gebracht tegen een tussen M2MEDIA en Cliënt overeen te komen uurtarief, een vaste vergoeding of een percentage van de Mediaomzet (bruto). Bij gebreke van een vooraf overeengekomen uurtarief, vergoeding of percentage geldt het gebruikelijke tarief, waarvoor het laatstelijk in rekening gebrachte tarief in principe een indicatie is. Indien het voor de te verrichten Diensten verschuldigde honorarium door M2MEDIA vooraf wordt begroot, geldt deze begroting steeds slechts als een niet bindende indicatie van het uiteindelijk verschuldigde honorarium. M2MEDIA zal Cliënt voor zover mogelijk steeds vooraf op de hoogte stellen van eventueel meerwerk, dat zodra zonder protest van cliënt uitgevoerd, telkens door Cliënt wordt geacht te zijn aanvaard.

6.2 Media-administratie
6.2.1 Terzake van de door M2MEDIA voor Cliënt te verrichten Diensten in verband met Mediaadministratie heeft M2MEDIA, behoudens andersluidend beding, recht op een honorarium gelijk aan een van geval tot geval tussen M2MEDIA en Cliënt overeen te komen percentage van de betreffende Mediaomzet (bruto) of een tarief per orderregel.

6.2.2 Cliënt wordt verondersteld ermee bekend te zijn dat M2MEDIA bij Media-exploitanten impliciet of expliciet voordelen kan genieten in de vorm van commissies of tariefreducties of anderszins en hoegenaamd ook, die (mede) zijn gerelateerd aan uitgaven van Cliënt bij de betreffende Media-exploitant. Deze voordelen vallen volledig en uitsluitend toe aan M2MEDIA en zijn nimmer van enige invloed op de door Cliënt te betalen prijs aan M2MEDIA.

6.3 Onjuiste facturen binden M2MEDIA niet. Het staat haar vrij een gecorrigeerde factuur toe te zenden.

7 Betaling
7.1 Behoudens andersluidend beding geldt voor Cliënt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag van bevestiging van een Opdracht of vanaf de dag waarop met de uitvoering van een Opdracht wordt aangevangen dan wel op de plaatsingsdatum.

7.2 Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening geschieden aan M2MEDIA.

7.3 Indien op enig moment bij M2MEDIA gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Cliënt, dan wel M2MEDIA naar haar mening aanzienlijke kosten moet maken voor de uitvoering van de Opdracht, is M2MEDIA steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Cliënt te eisen dat vooruitbetaling van het verschuldigde plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt.

7.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt terstond in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is. In dat geval zijn alle vorderingen van M2MEDIA op Cliënt uit welken hoofde ook onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Cliënt is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke handelsrente vermeerderd met 5% verschuldigd, zulks met een minimum van in totaal 15%.Tussentijds aan Cliënt toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht ter zake van vertragingsrente en/of kosten in – zelfs niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in bedoelde aanmaningen of overzichten voorkomen.

7.6 Indien Cliënt ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Cliënt verplicht M2MEDIA alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door M2MEDIA te allen tijde worden begroot op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 exclusief BTW, onverminderd het recht van M2MEDIA om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

7.7 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door Cliënt geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere).

8 Overmacht
8.1 Indien M2MEDIA door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2 Indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Opdracht bij aangetekend schriftelijk schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als M2MEDIA als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.

8.3 Onder overmacht van M2MEDIA wordt verstaan elke van de wil van M2MEDIA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van M2MEDIA kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend het weigeren van Mediaplaatsing door een Media-exploitant, wanprestatie door een Media-exploitant, M2MEDIAstoringen en virusinfecties, voor zover deze ondanks voorzorgsmaatregelen van M2MEDIA tot schade voor Cliënt leiden.

8.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van M2MEDIA ter zake van wanprestatie in de uitvoering van een Opdracht is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan Cliënt in rekening is gebracht met betrekking tot die Opdracht waarin M2MEDIA voor wat betreft de individuele Mediaplaatsing toerekenbaar is tekortgeschoten. De situaties beschreven in artikel 4.4 en 4.5 hiervoor leiden nadrukkelijk nimmer tot aansprakelijkheid van M2MEDIA.

9.2 De aansprakelijkheid van M2MEDIA terzake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder die verzekering wordt uitgekeerd. Desgewenst verschaft M2MEDIA Cliënt nadere inlichtingen over de polisvoorwaarden.

9.3 Overigens is de aansprakelijkheid van M2MEDIA jegens Cliënt uitgesloten, behoudens opzet of grove roekeloosheid van M2MEDIA of haar leidinggevend personeel.

9.4 Cliënt vrijwaart M2MEDIA voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met (de uitvoering van) een Opdracht.

9.5 M2MEDIA is nimmer aansprakelijk voor schade die Cliënt of derden lijden als gevolg van het misleidende, beledigende, onzedelijke of anderszins onrechtmatige karakter van de vorm en de inhoud van de door M2MEDIA in opdracht van Cliënt gerealiseerde Mediaplaatsing. De eventuele kosten van het rectificeren van een Mediaplaatsing komen geheel en onverkort voor rekening van Cliënt.

10 Beëindiging van Opdrachten
10.1 Opdrachten worden steeds geacht te zijn verstrekt voor onbepaalde tijd en kunnen door Cliënt of M2MEDIA slechts worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

10.2 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Opdracht mocht voortvloeien, is Cliënt terstond in verzuim en is M2MEDIA gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

  • de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat terzake van bedoelde verplichting, zoals bijvoorbeeld betaling, voldoende zekerheid is gesteld; en/of
  • de Opdracht met Cliënt geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  • zulks steeds uitsluitend ter keuze van M2MEDIA en onverminderd M2MEDIAs andere rechten en zonder dat M2MEDIA tot enige schadevergoeding is gehouden.

10.3 Indien M2MEDIA gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 10.2, is M2MEDIA bevoegd een eventueel aan Cliënt te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

10.4 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, liquidatie of beslag op een of meer vermogensbestanddelen van Cliënt of indien Cliënt weet dat één van deze situaties zich zal gaan voordoen, is Cliënt verplicht M2MEDIA hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

10.5 In geval van een situatie zoals bedoeld in artikel 10.4 – die altijd geldt als een aan Client toerekenbare tekortkoming – zullen van rechtswege alle lopende Opdrachten met Cliënt zijn ontbonden per de datum waar die situatie ontstaat, tenzij M2MEDIA Cliënt binnen redelijke tijd mededeelt toch nakoming van (een deel van) de betreffende Opdracht te wensen. In dat laatste geval is M2MEDIA zonder ingebrekestelling gerechtigd:

  • de uitvoering van de betreffende Opdracht op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • al haar eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Cliënt op te schorten;
  • zulks steeds uitsluitend ter keuze van M2MEDIA en onverminderd M2MEDIAs andere rechten en zonder dat M2MEDIA tot enige schadevergoeding is gehouden.

10.6 Ingeval van een situatie zoals bedoeld in artikel 10.4 zijn alle vorderingen van M2MEDIA op Cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar per de datum waarop de daarin genoemde situatie is ontstaan.

11 Intellectuele-eigendomsrechten
11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op Materialen berusten uitsluitend bij M2MEDIA en/of, indien van toepassing, bij haar toeleveranciers, zulks ongeacht de gegevensdragers waarop zij zijn vastgelegd. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Cliënt zal de Materialen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M2MEDIA verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen of gemaakte kopieën achterhouden, tenzij hierna anders is bepaald.

11.2 Cliënt is ermee bekend dat de Materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van M2MEDIA en/of haar toeleveranciers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden in de zin van dit artikellid worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de Materialen behoeven te gebruiken.

12 Verval
12.1 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Cliënt jegens M2MEDIA, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een Opdracht door M2MEDIA, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van M2MEDIA, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

12.2 De in artikel 12.1 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het totstandkomen van enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Cliënt jegens M2MEDIA, waarmee Cliënt op dat moment bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

13 Exclusiviteit
Gedurende de looptijd van de Opdracht is Cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M2MEDIA niet gerechtigd door anderen dan M2MEDIA diensten te laten verrichten welke gelijk zijn aan of overeenkomen met de door M2MEDIA in het kader van de Opdracht voor Cliënt te verrichten Diensten, of deze zelf te verrichten. Client verbeurt ten gunste van M2MEDIA bij overtreding een direct opeisbare niet voor verrekening vatbare geldboete groot €5.000,– per overtreding en voorts groot €2.500,– per dag of deel van een dag dat die overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van M2MEDIA om terzake volledige schadevergoeding te vorderen.

14 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle Opdrachten en geschillen die daarover gaan en/of daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen zullen, voor zover de Wet niet anders dwingend bepaalt, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

15 Conversie
Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van de Wet komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan, zulks zoveel mogelijk met instandlating van de overige voorwaarden.

16 Wijziging van deze algemene voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens M2MEDIA aan Cliënt worden gewijzigd. Bij gebreke van schriftelijk protest door Cliënt binnen 30 dagen na mededeling door M2MEDIA gelden de gewijzigde algemene voorwaarden onmiddellijk vanaf de dag der mededeling en zijn zij derhalve ook van toepassing op alsdan reeds lopende opdrachten.